top of page

About Me.

Projekt pn. „Nowy Sztynort – Osada Wolności”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,  Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.  Założeniem i głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego w skali europejskiej produktu sieciowego z zakresu turystyki, medycyny i zdrowia, wykorzystującego potencjał regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez konsorcjum składające się z 3 przedsiębiorstw, zaliczających się do sektora MŚP:

  • „KING CROSS DEVELOPMENTS” Spółka z o.o. (Partner Wiodący),

  • Nowy Sztynort Spółka z o.o.,

  • Biuro Turystyki Aktywnej „GERTIS” Marek Makowski,

Planowany do wdrożenia produkt sieciowy będzie stanowił gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę, opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja skupiona wokół trzech głównych rdzeni –  „Wolność w żagle”: żeglarstwo; „Wolny Strzelec”: przestrzeń do pracy oraz „Wolność od ograniczeń”: wsparcie niepełnosprawnych.

Wdrożenie produktu sieciowego nastąpi poprzez wprowadzenie spakietyzowanej oferty do działalności gospodarczej każdego z Konsorcjantów.

Członkowie Konsorcjum będą odpowiedzialni za konkretne zadania podczas realizacji Projektu:
Partner Wiodący – „KING CROSS DEVELOPMENTS Spółka z o.o., odpowiedzialny będzie za zadania związane z:
– rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: remont pomostów pływających z uzbrojeniem; zakup wyposażenia Multimedialnego Centrum Żeglarstwa i Ekologii; zakup jachtów regatowych;
– rdzeniem „Wolny Strzelec” tj.: remont zabytkowego Spichlerza i Rybaczówki wraz z zakupem wyposażenia;
– rdzeniem „Wolność od ograniczeń” tj.: zakup jachtów regatowych dla osób niepełnosprawnych.

Nowy Sztynort Spółka z o.o. odpowiedzialna będzie za zadania związane z:
– rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: zakup łodzi motorowych; łodzi nurkowo-ratowniczej oraz zakup sprzętu nurkowego;
– rdzeniem „Wolność od ograniczeń” tj.: zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona); zakup motolotni.

Biuro Turystyki Aktywnej „GERTIS” Marek Makowski odpowiedzialny będzie za zadania związane z:
– rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: zakup wyposażenia stanowiska do nauki żeglowania „na sucho” oraz zakup łodzi motorowej;

Konsorcjum będzie wspólnie działać w zakresie wykonania platformy internetowej na potrzeby udostępniania e-produktu sieciowego (e-Osada Wolności), jak również stworzenie kampanii służącej jego promocji i sprzedaży.
Wdrożenie produktu sieciowego przełoży się na:

1. rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego (w postaci pakietowej) przez całe konsorcjum, którego członkowie należą do MŚP;
2. integrację działalności MŚP w obrębie tworzonego konsorcjum, m.in. poprzez zacieśnienie współpracy konsorcjantów, wspólne działania inwestycyjne, promocyjne itp.;
3. tworzenie nowych miejsc pracy (tj. 21 nowych etatów) na terenach wiejskich,
4. wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce Wielkich Jezior Mazurskich;
5. urozmaicenie i wydłużenie sezonu turystycznego na terenie Wielkich Jezior Mazurskich oraz lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.

Okres realizacji projektu rozpoczął się w lipcu 2020r., zaś wydatkowanie środków planowane jest na lata 2020-2021.

 


1. Wartość projektu 56 551 402,50 zł

2. Wkład Funduszy Europejskich 27 689 726,00 zł

1.4.2. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis” Marek Makowski

Główny cel projektu: Celem głównym projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis” Marek Makowski”, a tym samym bezpośrednio wzrost konkurencyjności BTA “Gertis” oraz pozostałych podmiotów partnerskich. Stworzenie pakietów usług w ramach projektu oznaczać będzie większą rozpoznawalność marek wszystkich partnerów, a co za tym idzie, częstszy wybór ich oferty przez klientów.

 

Całkowita wartość projektu: 1.999.398,63 zł
Kwota dofinansowania UE: 1.137.869,14 zł

Nazwa Lidera: Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis”
Partnerzy: Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND; VIRGA Marcin Krzywonos; Konrad Baraszkiewicz Usługi Żeglarskie

 

zamówienia do projektu

1.5.2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 

Tytuł projektu: Utworzenie warsztatu szkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Główny cel projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu polegające na dostosowaniu technologii do odtworzenia od podstaw tradycyjnej usługi charakterystycznej dla regionu związanej z rzemiosłem szkutniczym, a co za tym idzie, także wzrost konkurencyjności BTA "Gertis".

Całkowita wartość projektu: 928.650,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 641.750,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis”

zamówienia do projektu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja "Stworzenie platformy edukacyjnej do prowadzenia nauczania za pomocą e-learningu oraz rozbudowę floty jachtów szkoleniowych dla Biura Turystyki Aktywnej "GERTIS" " mająca na celu wprowadzenie do oferty Biura Turystyki Aktywnej "GERTIS" nowej innowacyjnej usługi Kursu na patent żeglarza jachtowego z wykorzystaniem e-learningu umożliwiającej dotarcie do nowych rynków i klientów, wydłużenie sezonu szkoleniowego oraz dywersyfikację dotychczas prowadzonej działalności szkoleniowej w zakresie sportów wodnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BTA Gertis Marek Makowski
Świdry 11, 11-500 Giżycko

biuro: Ekomarina Giżycko ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko

NIP: 845-181-00-18
Regon: 280123725 
VAT EU: PL8451810018
Wpis do ewidencji: 7934/06-06-06
Zezwolenie turystyczne: 10/2006

 

Skontaktuj się z nami!

Wiadomość została wysłana!

bottom of page